AAU logo

Institut for Kultur og Globale Studier

Ledelse og administration ved Kultur og Globale Studier

Ledelse og administration

Institut for Kultur og Globale Studier er et tværfakultært institut med mere end160 medarbejdere, 20 uddannelser og 16 forskningsgrupper tilknyttet. For bedst muligt at sikre koordination og velinformeret beslutningstagning, er der etableret en ledelsesgruppe bestående af Institutleder Marianne Rostgaard, Viceinstitutleder Lise-Lotte Holmgreen, Studieleder Robert C. Thomsen, Forskningsprogramansvarlig Trine Lund Thomsen samt sekretariatsleder Henriette Badsberg Jensen.


Marianne Rostgaard
er Institutleder for Institut for Kultur og Globale Studier. Institutleder Marianne Rostgaard har det overordnede ansvar for instituttet drift, og arbejder især med overordnet strategisk planlægning, stillingsplanlægning, forskning og eksterne projekter, og indgår i fakultetsledelsen på både det humanistiske og det samfundsvidenskabelige fakultet. Marianne har kontor på Kroghstræde 1 (rum 3.025) og kan lettest kontaktes pr. mail rostgard@cgs.aau.dk eller evt. mobil 6160 2961.


Lise-Lotte Holmgreen
er viceinstitutleder for Institut for Kultur og Globale Studier og fungerer som sparringspartner for institutlederen i alle forhold. Herudover har Lise-Lotte som særligt ansvarsområde karriereudvikling for adjunkter og yngre lektorer, instituttets interne og eksterne kommunikationsstrategi, monitoreringssystemerne for forskning (VBN og BFI) samt instituttets eksterne sprogkurser. Lise-Lotte indgår i ledelsesgruppen på Instituttet. Hun har kontor på Kroghstræde 3 (rum 1.219) og kan kontaktes pr. mail holmgreen@cgs.aau.dk eller på tlf. 9940 9197/mobil 2369 3429.


Robert C. Thomsen
er Studieleder for Skolen for Kultur og Globale Studier og således ansvarlig for udviklingen og kvaliteten af uddannelserne under skolen. Desuden står han for internationalisering og markedsføringen af uddannelserne og den overordnede strategiske planlægning af skolens aktiviteter. Robert indgår i ledelsesgruppen på Institut for Kultur og Globale Studier og har kontor på Kroghstræde 3 (rum 5.220). Han kan kontaktes via e-mail: thomsen@cgs.aau.dk eller per telefon: 9940 9131.


Trine Lund Thomsen
er leder for ph.d.-programmet Kultur og Globale Studier og er ansvarlig for anliggender under dette program. Hendes fokusområder omfatter organisering af programaktiviteter såsom seminarer, kurser og forsvar samt udvikling af internationale relationer og samarbejde med udenlandske universiteter og andre forskningsinstitutioner. Trine er medlem af Institutledelsen for Kultur og Globale Studier. Hendes kontor er i Kroghstræde 3 (lokale 2,215), og hun kan kontaktes pr. mail tlt@cgs.aau.dk eller telefon +45 9940 8330.


Sekretariatsleder Henriette Badsberg Jensen er daglig leder for de administrative medarbejdere og er herunder ansvarlig for fastlæggelse af administrative procedurer, personaleplanlægning og -udvikling. Henriette fungerer endvidere som daglig sparringspartner for den administrative gruppe såvel som for VIP-gruppen og varetager sagsbehandling af personalesager herunder ansættelser, syge- og feriefravær og afholdelse af sygefraværssamtaler. Hertil kommer timeregistrering for videnskabeligt personale, overordnet budgetlægning og regnskabsopfølgning for driftsøkonomien i forhold til de to fakulteter samt medlem af de to fakulteters økonomicentre. Henriette har kontor på Kroghstræde 1 (rum 2.004) og kan kontaktes pr. mail badsberg@cgs.aau.dk eller telefon 9940 9208.

 

Instituttets administrative opgaver består bl.a. i varetagelse af følgende:

Institutsekretariat:

 • Instituttets økonomi
 • Personaleadministration
 • Kontorhold, servicering af møder


Projekt- og forskningssekretariat:

 • Eksterne projekter og ansættelser
 • Konferencer og workshops
 • Servicering af instituttets forskningsenheder og gæster
 • Ph.d.-administration


STUDIESEKRETARIAT:

 • Uddannelseskoordinering
 • Studieordning
 • Skemalægning
 • Eksamensplanlægning
 • Merit- og dispensationssagsbehandling
 • Timeregistrering og opfølgning
 • Økonomi
 • Studienævnsmøde
 • Servicering af undervisere og studerende


KOMMUNIKATIONSTEAM:

 • Nyhedsformidling 
 • Forskningsregistrering og -administration
 • Hjemmesidedesign og vedligehold
 • Ferieregistrering 
 • Administration af tidsskrifter
 • Brugeroprettelse og mailinglister

Kontakt

Institut for Kultur og Globale Studier
Kroghstræde 1
9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9208

Kontakt administrationen

Mere om Kultur og Globale Studier
Organisation